GDPR (BDAR)

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
1.1. Internetinė svetainė https://artwin.io/lt (toliau – Svetainė) priklauso ir yra administruojama UAB „Melkiba“.
1.2. Įmonė – reiškia UAB „ARTWIN Baltics“ (įmonės kodas 303413441, adresas Eitminų g. 18-111, LT-12145 Vilnius, Lietuva). Toliau asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse „Įmonė“.
1.3. Duomenų subjektas/lankytojas – reiškia fizinį asmenį, iš kurio Įmonė gauna ir tvarko asmens duomenis.
1.4. Darbuotojas – reiškia asmenį, kuris su Įmone yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį ir Įmonės vadovo sprendimu yra paskirtas tvarkyti Asmens duomenis arba, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.
1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, gimimo data, sąskaitos numeris.
1.6. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
1.7. Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).
1.8. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
1.9. Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.
1.10. Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose.
1.11. Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo tikslus nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, duomenų valdytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti tuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose.
1.12. Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto. valią.
1.13. Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.
1.14. Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas duomenų valdytojo savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas). Kitos šiose asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse (toliau – Taisyklėse) vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

2. BENDROS NUOSTATOS
2.1. Šios taisyklės – tai rašytinis dokumentas, kuriame įtvirtintos privatumo užtikrinimo nuostatos, kurios taikomos visų asmenų, besinaudojančių Svetaine ir Paslaugomis, atžvilgiu (toliau – Privatumo taisyklės). Privatumo taisyklėse – nustato asmens duomenų teisinės apsaugos principus, teisėto asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką, teises, pareigas ir atsakomybę.
2.2. Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Privatumo taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Privatumo taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi teisės naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
2.3. Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias taisykles.
2.4. Privatumo taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu Lankytojas po Privatumo taisyklių pakeitimo ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Privatumo taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Lankytojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Privatumo taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
2.5. Taisyklės parengtos vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau-Įstatymas), LR darbo kodeksu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), kitais LR galiojančiais teisės aktais.
2.6. Įmonė renka Lankytojo duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroniniu paštu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Įmonę, prisiregistravęs prie Įmonės internetinio puslapio ir tapęs registruotu vartotoju (kai tokią galimybę Įmonė suteikia) ar naudodamasis Įmonės internetiniu puslapiu.
2.7. Įmonė rūpindamasi Lankytojo privatumu ir vertindama Lankytojo pasitikėjimą, įsipareigoja saugoti Lankytojo privatumą bei pateiktą informaciją naudoti išskirtinai šiose Taisyklėse nurodytiems tikslams, be Lankytojo sutikimo neatskleisti šios informacijos jokiems asmenims.
2.8. Įmonė taip pat gali perduoti Lankytojo asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Įmonės vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai.
2.9. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Įmonė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą. Yra laikoma, kad Duomenų subjektas yra apie tai informuotas, su tuo sutinka ir Įmonė neprisiima atsakomybės dėl žalos, kylančios dėl trečiųjų asmenų naudojimosi Duomenų subjekto duomenimis tiek, kiek tai leidžia atitinkami įstatymai. Visais kitais atvejais, Duomenų subjekto asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Įmonė gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus, ir tik jeigu tai numatyta pagal galiojančius įstatymus.

3. PRIVATUMAS IR ASMENS DUOMENYS
3.1. Įmonės renkami duomenys: Lankytojo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.
3.2. Duomenų subjektas šiuos duomenis savanoriškai pateikia Įmonei.
3.3. Visi Duomenų subjekto nurodyti ir gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Įmonė užtikrina gautų duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant Duomenų subjekto sutikimui ir tik įstatymo numatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kurie būtini Duomenų subjekto užsakytai paslaugai suteikti.
3.4. Įmonė, atlikdama savo pareigą ir tvarkydama Duomenų subjekto asmens duomenis, laikosi šių principų:
3.4.1. Duomenų subjekto suteiktą informaciją renka, tvarko, saugo tik dėl teisėto intereso ir griežtai laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų šią teisės sritį Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių.
3.4.2. Duomenų subjekto asmens duomenis tvarko tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.
3.4.3. Duomenų subjekto asmens duomenis renka apibrėžtais tikslais.
3.4.4. Renkant ir tvarkant asmens duomenis laikosi tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalauja iš Duomenų subjekto pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, nekaupiami.
3.4.5. Kaupia tik tuos duomenis, kurie būtini teikiant kokybiškas paslaugas, įskaitant konsultavimą apie Įmonės paslaugas.
3.4.6. Įmonė stengiasi, kad Duomenų subjektų duomenys būtų išsamūs, nepasenę ir tvarkingi, todėl nuolat tikslinami, atnaujinami.
3.5. Įmonė gerbia Duomenų subjekto privatumą ir įsipareigoja nuolatos laikytis šiose Taisyklėse nurodytų Duomenų subjekto duomenų apsaugos principų.
3.6. Duomenų subjekto asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, įstatymai ir kiti teisės aktai.

4. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS IR TVARKYMAS
4.1. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Europos Sąjungos ir kt. duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Įmonė taiko priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtai prieigai arba neteisėtam Duomenų subjekto duomenų panaudojimui. Įmonė užtikrina, jog Duomenų subjekto pateikiami duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei, kad asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
4.2. Įmonės naudojamos duomenų saugojimo ir apdorojimo duomenų bazės yra apsaugotos nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.
4.3. Įmonė naudoja atitinkamas verslo sistemas ir procedūras, leidžiančias apsaugoti ir ginti Duomenų subjekto Įmonei patikėtus asmeninius duomenis. Įmonė naudoja saugumo sistemas, technines ir fizines priemones, ribojančias prieigą prie Duomenų subjekto asmeninių duomenų ir jų panaudojimo Įmonės serveriuose. Tik specialius leidimus turintys Įmonės darbuotojai turi teisę matyti Duomenų subjekto asmeninius duomenis, pateiktus Įmonei, darbo tikslais.
4.4. Duomenų subjektų asmens duomenis gali tvarkyti tik Įmonės direktoriaus įgalioti asmenys.

5. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
5.1. Duomenų subjektas turi teisę:
5.1.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
5.1.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi;
5.1.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo, išskyrus saugojimą, veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;
5.1.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu įstatymuose ir Taisyklėse nėra nustatyta kitaip;
5.1.5. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos vadovaujantis ADTAĮ 21-27 straipsniuose nustatyta tvarka;
5.2. Įmonė Duomenų subjektams informaciją apie jų asmens duomenų tvarkymą pateikia teisės aktų nustatyta tvarka.
5.3. Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę neatlygintinai susipažinti su Įmonėje esančiais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams teikiami per paskutinius vienerius metus. Įmonė, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos raštu pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis.

6. ATSAKOMYBĖ
6.1. Duomenų subjektas privalo Įmonei pateikti išsamius ir teisingus Duomenų subjekto asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamus Duomenų subjekto asmens duomenų pasikeitimus. Įmonė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir/ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavo apie jų pasikeitimus.

7. TAISYKLIŲ KEITIMAS
7.1. Įmonė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdama raštu. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra paskelbti.

8. SLAPUKAI
8.1. https://artwin.io/lt svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums vertinant svetainės lankomumą, pateikti Jums pritaikytą turinį ir reklamą. Kokius slapukus įrašome, visuomet galite peržiūrėti savo naršyklėje. Esant būtinybei, slapukus savo kompiuteryje visada galite išjungti, pakeisdami naršyklės nustatymus.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9.1. Lankytojas pateikiant informaciją apie save sutinka, kad UAB „ARTWIN Baltics“ tvarko jo asmens duomenis. UAB „Melikba“ tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo). Surinkti Asmens duomenys saugomi Asmens duomenų apsaugos teisės aktų nustatytais tvarka ir terminais.
9.2. Šioms Taisyklėms bei Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.